تبلیغات
پسر پرتوآ - آیین نامه مسابقات پرتوآ
پرتوآ رزم پهلوانی ایرانیان

آیین نامه مسابقات پرتوآ

جمعه 8 اردیبهشت 1391 01:51 ب.ظ

نویسنده : پسر پرتوآ
ارسال شده در: آیین نامه مسابقات ،
مجموعه قوانین و مقررات مسابقات پرثوآ
1
فصل اول:
مقررات عمومی
مجموعه قوانین و مقررات مسابقات پرثوآ
2
ماده 1: انواع مسابقات
الف: مسابقات تیمی
ب: مسابقات انفرادی
ماده 2: سیستمهای مسابقه ای
رقابت در اوزان مختلف برگزار می گردد و از سیستم های دوره ای، تك حذفی و دو حذفی در
هر وزن استفاده می شود.
ماده 3: كمیته برگزاری:
مسئول كمیته برگزاری مسابقات از سوی رئیس سبك انتخاب می شود و اعضای آن عبارتند از:
یك رئیس، یك معاون و دو عضو اصلی و واحد های تحت نظر آن نیز عبارتند از:
-1 هیئت اجرایی.
-2 هیئت داوران.
-3 هیئت ژوری.
تبصره: در صورت عدم حضور رئیس كمیته برگزاری كلیه مسئولیت های اجرایی با معاون خواهد
بود.
ماده 4: هیئت اجرایی:
هیئت اجرایی مسابقات از هفت ركن تشكیل شده كه تحت نظر رئیس هیأت اجرایی مسابقات
انجام وظیفه می كند و وظایف آن عباتند از:
- تشكیل كمیته های تحت پوشش.
- نظارت، هدایت و راهبری موارد اجرایی.
- تهیه گزارش از كمیته های مختلف، تهیه و تنظیم برنامه مسابقات.
- تعیین دوره ها، محاسبه روزهای مسابقات، تعداد آنها، محاسبه زمان هر مسابقه و تعداد كل
مسابقات.
مجموعه قوانین و مقررات مسابقات پرثوآ
3
ماده 5: اركان هیئت اجرایی:
-1 واحد ثبت نام و پذیرش.
-2 واحد وزن كشی.
-3 واحد قرعه كشی و جداول.
-4 واحد تداركات و تشریفات.
-5 واحد پزشكی.
-6 واحد انضباطی.
-7 واحد مجریان و گویندگان.
-1 واحد ثبت : نام از یك رئیس و 3 عضو تشكیل شده است كه عبارتند از نماینده هیئت ژوری،
واحد وزن كشی و واحد قرعه كشی می باشد. وظایف این واحد عبارتند از:
-1-1 ثبت نام شركت كنندگان و تحویل گرفتن و یاكنترل مدارك مورد نیاز(مانند عكس، تصویر
شناسنامه معتبر، گواهی سلامت جسمانی، بیمه ورزشی و...)
-1-2 تهیه فهرست اسامی شركت كنندگان هر وزن به طور جداگانه.
-1-3 نظارت در برگزاری مسابقات بر طبق جدول و تهیه گزارش برای رئیس هیأت اجرایی.
-2 گروه های سنی و اوزان شركت كننده در مسابقات عبارتنداز:
( -52-56-61 -66-71-76-81 -86 -91 + بزرگسالان 18 تا 35 سال ( 91
(-42 -45 -48 -52 -56 -61 -66 -71 -76 + 18 سال ( 76 - جوانان 15
(-31 -33 -35 -37 -39 -42 -45 -48 -52 -56 + 15 سال ( 61 - نوجوانان 12
-3 وزن كشی: زیر نظر هیئت اجرایی مسابقات انجام شده و اعضاء آن عبات است از: نماینده
هیئت داوران، نماینده هیئت ژوری و نماینده هیئت اجرایی می باشند.وظایف واحد وزن كشی عبارت
از نظارت بر موارد ذیل است:
-3-1 وزن كشی دقیق ورزشكارازهویت او و در فرم وزن كشی.
-3-2 وزن كشی فقط یكبار و آن هم روز قبل از مسابقه انجام می پذیرد.
مجموعه قوانین و مقررات مسابقات پرثوآ
4
-3-3 كسانی كه درپایان ساعت تعیین شده موفق به وزن كشی نشوند از دور مسابقه حذف
خواهند شد.
-3-4 زمان و ساعت وزن كشی از سوی كمیته برگزاری تعیین خواهد شد.
-3-5 وزن كشی از اوزان پایین شروع می شود.
-3-6 وزن كشی بدون لباس و لوازم ایمنی فقط با لباس زیر انجام می شود.
-3-7 اگر كسی موقع وزن كشی اضافه وزن داشته باشد می تواند در فرصتی كه به او داده می
شود (حداكثر تاقبل از پایان وزن كشی) وزن خود را پایین بیاورد. در غیر این صورت از دور مسابقه
حذف خواهد شد.بدیهی است تنها یك بار دیگر امكان وزن كشی وجود خواهد داشت.
تبصره 1: حضور مربیان و سرپرستان در جلسه وزن كشی بلا مانع است.
تبصره 2: در صورت اعتراض به وزن كشی، مربی یا سرپرست ورزشكار تا قبل از انجام قرعه
كشی می تواند به كمیته برگزاری مسابقات مراجعه و مراتب اعتراض خود را كتباً اعلام نماید.
-4 وظایف واحد قرعه كشی و جداول:
واحد قرعه كشی زیر نظر هیئت اجرایی مسابقات مركب از نمایندگان هیئت اجرائی، هیئت داوران
و هیئت ژوری تشكیل می گردد و و ظایف آن عبارتند از:
-4-1 برنامه مسابقات را بر طبق جدول زمان بندی مسابقات برنامه ریزی نماید.
-4-2 تهیه جدول مسابقات برای هر وزن با توجه به تعداد شركت كنندگان..
-4-3 قرعه كشی از وزن اول برگزار می شود.
-4-4 قرعه كشی به هیچ عنوان تغییر پذیر نیست.
-4-5 پس از قرعه كشی، اسامی در جداول مسابقات ثبت و درج شود.
تبصره 1: حضور مربیان و سرپرستان تیم ها و درزمان قرعه كشی بلامانع است.
تبصره 2: با آغاز مراسم قرعه كشی، ثبت نام یا وزن كشی ورزشكار جدید ممنوع است.
-5 وظایف واحد تداركات و تشریفات:
مجموعه قوانین و مقررات مسابقات پرثوآ
5
واحد تداركات از رئیس و چند پرسنل اجرایی تشكیل شده و وظایف مهم آن عبارتست از:
-5-1 هماهنگی و دعوت از شركت كنندگان، تیم ها، اركان برگزاری مسابقات، هیئت ژوری،
هیئت داوران و عوامل اجرایی مسابقات.
-5-2 تهیه و تصاب موارد تبلیغاتی (بنر، استند، پوستر، بیلیبورد و ...
-5-3 تهیه سالن برگزاری مسابقات.
-5-4 تهیه ملزومات مسابقات ازقبیل سكو و تشك مخصوص مسابقه لوازم صوتی، تصویری،
ویدئوپرژكشن و ...
-5-5 تهیه و هماهنگی خوابگاه، ایاب و ذهاب، تغذیه و پذیرایی در حین مسابقات.
-5-6 تهیه لوازم داوری، سوت، تایمر، شماره انداز، لوازم التحریر و ...
-5-7 تهیه سایر مواردی كه برای برگزاری مسابقات ضروری است.
-6 وظایف واحد پزشكی:
واحد پزشكی كه قبلاً به زمین مسابقه دعوت شده می بایست در حین انجام مسابقات حضور
مستمر داشته و جایگاه آن در محل مخصوص تعیین شده از طرف كمیته برگزاری می باشد و اهم
وظایف آن عبارتست از:
-6-1 اعلام نظر در خصوص ورزشكارانی كه دچار مصدومیت گردیده اند
-6-2 معالجه اورژانسی ورزشكاران مصدم.
-6-3 اعزام ورزشكاران مصدوم به مراكز درمانی در صورت لزوم.
تبصره 1: رأی صادره از سوی پزشك پس از تصویب غیر قابل تغییر و لازم الاجرا است.
تبصره 2: شروع مسابقات بدون حضور پزشك ممنوع است.
-7 واحد انضباطی:
واحد انضباطی از یك رئیس و 2 نفر پرسنل تشكیل شده و وظایف آن عبارتند از:
-7-1 دخالت و رسیدگی به مواردی كه در حین مسابقات افرادی اقدام به اخلال در نظم نمود هاند.
مجموعه قوانین و مقررات مسابقات پرثوآ
6
-7-2 رسیدگی به تخلفات و اعمال تنبیها انضباطی با نظر مسئول كمیته انضباطی مسابقات.
-7-3 قبول شكایات وارده فنی از سوی تیم ها و اخذ نهایی كارشناسی هیئت ژوری و اعلام آن
به واحد گویندگان و جداول.
تبصره: اخذ مبالغ مربوط به شكایات فنی و تسویه حساب آن با مسئول برگزاری مسابقات.
-8 واحد مجریان و گویندگان:
این واحد زیر نظر هیأت اجرایی انجام وظیفه می نماید و از یك یا چند عضو تشكیل شده است و
وظایف آن عبارت است از:
-4 اعلام خیر مقدم به مسئولین، شركت كنندگان و خواندن مطالب و توضیحات لازم.
-5 اعلام نظر نهایی هیئت ژوری در مورد مسابقاتی كه روی آن ها اعتراض شده است.
ماده 9: هیئت ژوری:
هیئت ژوری مركب از یك رئیس و دو عضو می باشد كه در جایگاه مخصوص قرار می گیرد و
اهم وظایف آن ها عبارتند از:
-9-1 حل مسائل و مشكلات ایجاد شده در جریان مسابقات بر طبق مقررات و آیین نامه های
مسابقه.
-9-2 چنانچه در حین مسابقات مشكلاتی بروز نماید كه در آیین نامه مسابقات تصریح نشده
باشد.
هیئت ژوری با توجه به اصول مسابقات پرثوآ تصمیم خواهند گرفت.
-9-3 تعلیق مسابقه در صورت لزوم و رسیدگی به شكایات و موضوعات مطروحه طبق قوانین.
-9-4 پاسخگویی به درخواست های كمیته انضباطی و شكایات وارده.
-9-5 بازبینی فیلم مسابقه و مقایسه با نظریه اعلام شده داوران.
-9-6 امضا اوراق بررسی شده جهت ثبت در سوابق مسابقات.
تبصره: درتصمیم گیری هیئت ژوری، نظر اكثریت اعضاء معتبر است.
مجموعه قوانین و مقررات مسابقات پرثوآ
7
ماده 10 : نحوه اعتراض:
اعتراض ها توسط مربی یا سرپرست (در مسابقات تیمی) كتباً به واحد انضباطی با پرداخت مبلغی
به عنوان هزینه رسیدگی ارائه و اعلام می گردد.
- رسیدگی توسط هیئت ژوری قبل از برگزاری دور بعدی جدول در همان وزن انجام و در
صورت وارد بودن اعتراض 20 دقیقه قبل از مسابقه بعدی اعلام و نتیجه اصلاح شده از سوی هیئت
ژوری یا كمیته انضباطی به واحد مجریان اعلام خواهد شد.
- قبول یا رد اعتراض به همراه توضیحات لازم باید در همان برگه اعتراضات قید شده و به
ضمیمه اوراق امتیازات بایگانی شود.
- هزینه اعتراض در هر صورت قابل استرداد نمی باشد.
- اعتراض كتبی با اختصاص هزینه با احتساب هزینه اعتراض در مسابقات بین المللی به مبلغ 35
300 ریال در خلال حداكثر 30 دقیقه بعد از مسابقه / یورو و در مسابقات كشوری و لیگ به مبلغ 000
توسط مدیر تیم یا مربی مبارز هگر به كمیته انضباطی كتبی پرداخت خواهد شد.
100 ریال می باشد. / - حق اعتراض به مسابقات استانی به مبلغ 000
70 ریال می باشد. / - حق اعتراض به مسابقات شهرستانی و منطقه ای 000
نكته: مبارزین باید روحیه جدی و حسن اجرای قوانین و اجرای بازی جوانمردانه را سرلوحه كار
خود قرار دهند.
ماده 11 : هیئت داوران:
هیئت داوران متشكل از یك نفررئیس یك معاون و اعضا هیئت داوری می باشند.
-11-1 وظایف رئیس هیئت داوران
- تعیین خط مشی داوران، اعضای هیئت داوران و نظارت بر كار داوری با هماهنگی هیئت ژوری.
- قطع مسابقات در صورت لزوم.
- انتخاب و ساماندهی داوران برای یك یا چند دوره مسابقات.
- حل موضوعات و وضعیت غیر قابل پیش بینی در زمینه مسایل داوری.
مجموعه قوانین و مقررات مسابقات پرثوآ
8
- امضاء برگ نتیجه نهایی مسابقات و جدول وزن كشی و ارائه گزارش به ریاست.
تبصره 1: در صورت عدم حضور رئیس هیئت داوران معاون وی وظایف او را انجام می دهد.
-11-2 تركیب داوران یك دوره مسابقات
- سرداور.
- كمك داور.
- داور وسط.
- داوران كنار ( 3 نفر).
- ثبات.
- وقت نگهدار.
-11-3 وظایف سر داور
- نظارت كلی بر زمین مسابقه، شركت كنندگان، داوران، كوچ و نظارت بر اجرای دقیق قوانین در
حین مسابقه.
- قطع و شروع مسابقه در مواقع ضروری.
- تصحیح نظر داور وسط در صورتیكه در حین مبارزه متوجه اشتباه او شود.
- سازماندهی داور وسط، ثبات و وقت نگهدار و داور وسط.
-11-4 وظایف داور وسط:
- فراخوان مبارزان به داخل زمین مسابقه پس از زنگ وقت نگهدار.
- كنترل و بازرسی وسایل ایمنی مبارزان و وضعیت فیزیكی و جسمی آ نها.
- قطع و شروع مسابقه در مواقع ضروری.
- كنترل مبارزه با فرامین صحیح و دادن تذكرات و اخطارهای به موقع.
- اعلام عدم كفایت هر یك از مبارزان پس از تأیید سرداور.
- درخواست به موقع پزشك جهت مواقع ضروری در صورتیكه مبارزی آسیب دیده باشد.
مجموعه قوانین و مقررات مسابقات پرثوآ
9
- محافظت از مبارزان و سعی در جلوگیری از بروز حوادث و صدمات احتمالی كه ممكن است
حین مسابقه رخ دهد.
- اعلام نتیجه مسابقه پس از ارائه رأی نهایی سرداور و بالابردن دست حریف برنده یا اعلام
تساوی .
- اعلام فنون 3 امتیازی با قطع مسابقه و اعلام خروج، افتادن و اعلام فنون امتیاز طلایی.
تبصره 1: اخطارها، تذكرات، دادن 3 امتیازی ها و همچنین ناكدان، ناك اوت و امتیاز طلایی فقط
توسط داور وسط اعلام می شود، در صورت بروز شبهه می تواند با سرداور مشورت نماید.
تبصره 2: در صورت بروز یكی از حالت های تبصره 1، داور وسط ملزم به قطع مسابقه می
باشد.
-11-5 وظایف ثبات:
ثبات در سمت راست سرداور قرار دارد و وظایف وی عباتست از:
- ثبت و اعلام امتیازات منفی (خطاها، تذكرها، و....) بر طبق اعلام داور وسط.
- اعلام پایان راند در صورتیكه حریفی 4 بار از سكو خارج شده باشد.
- ثبت نتیجه و جمع امتیازات در جدول امتیازگری با انتقال به تابلوی الكترونیكی پس از پایان هر
راند.
- اعلام توقف مسابقات در صورتیكه حریفی 6 تذكر یا 3 اخطار گرفته باشد.
- اعلام توقف مسابقات زمانی كه حریفی در طول مسابقه 2 بار ناكدان شده باشد.
-11-6 وظایف وقت نگهدار
وقت نگهدار در سمت چپ سرداور قرار می گیرد و وظایف وی عبارتست از:
- كنترل زنگها و ساعت و اطمینان از سلامت آنها
- نگه داشتن وقت مسابقه
- اعلام شروع و خاتمه راندها با زنگ
مجموعه قوانین و مقررات مسابقات پرثوآ
10
-11-7 وظایف داوران كنار
- استقرار در محل مخصوص و انجام قضاوت منصفانه در چارچوب ضوابط و مقررات
- توجه كامل به هر دو مبارزه
- ثبت امتیازات هریك از بازیكنان با كنتور مخصوص مطابق مقررات
- اعلام برنده یا تساوی پس از سوت سرداور
داوران كناراجازه ترك صندلی خود را در طول مسابقات بدون اجازه سرداور نخواهند داشت.
مجموعه قوانین و مقررات مسابقات پرثوآ
11
فصل دوم:
تخلفات و تنبیهات
مجموعه قوانین و مقررات مسابقات پرثوآ
12
ماده 12 : نمونه هایی از تخلفات و تنبیهات مربوط به آ نها:
-1 استفاده از هر نوع مواد نیروزا ممنوع است و در هر مرحله از مسابقه كه این امر به اثبات برسد
خاطی از دور مسابقه اخراج خواهد شد.
-2 پس از سه بار فراخوان جهت ورود به زمین مسابقه و عدم حضور ورزشكار، ورزشكار مورد
نظر سه اخطاره تلقی شده و در آن مسابقه بازنده شناخته خواهد شد.
-3 در صورتی كه 3 اخطار یا 6 تذكر توسط یك حریف در طول مسابقه انجام پذیرد مسابقه قطع
و ورزشكار خاطی بازنده آن مسابقه شناخته خواهد شد.
-4 در صورتیكه در یك مبارزه حریفی با ضربه به محل ممنوعه حریف مقابل را ناك اوت كند در
صورت اخذ نظریه و تأیید پزشك، ورزشكار خاطی از ادامه مسابقه محروم و بازنده اعلام خواهد شد.
-5 اهانت به داوران، مبارزین، مربیان، سر داور هیئت برگزاری و عوامل اجرایی و پرتاب نمودن
لوازم ایمنی به طور عمدی در زمین مسابقه موجب محرومیت وی از مسابقه خواهد بود.
-6 فحاشی به تماشاگران و رفتارهای غیر مؤدبانه، مستوجب محرومیت وی از مسابقه خواهد بود.
-7 فریاد كشیدن، سیلی زدن، گاز گرفتن و هرگونه عمل غیر اخلاقی در حین مسابقه موجب
بازنده شدن و حتی محرومیت از مسابقه خواهد بود.
تبصره 1: مبارزین باید روحیه جدی و حسن اجرای قوانین و اجرای بازی جوانمردانه را سرلوحه
كار خود قرار دهند.
تبصره 2: رعایت سلامت ورزشكاران آسیب دیده از اصول اخلاقی، ورزشی هنر رزمی پرثوآ
محسوب می گردد.
مجموعه قوانین و مقررات مسابقات پرثوآ
13
ماده 12 : عدم حضور:
-1 شركت كنند های كه در خلال مسابقات بواسطه نظر كمیته پزشكی بیمار یا مصدوم شناخته
شوند بازنده اعلام خواهد شد.
-2 شركت كننده در خلال مسابقه ممكن است اعلام عدم آمادگی كند. (عدم كفایت)
-3 مربی می تواند عدم توانایی ورزشكار خود را با تابلوی مربوط به سرداور اعلام نماید.
-4 در صورت عدم صلاحیت و عدم آمادگی ورزشكار داور وسط با اخذ نظریه سرداور اعلام
عدم كفایت می نماید كه آن را با كارت سفید نشان می دهند.
ماده 14 : انواع خطاها:
خطاها یا به صورت فنی و یا به صورت شخصی م یباشد.
الف: خطاهای شخصی
فعل یا ترك فعلی می باشد كه قائم به شخص است و طبق مقررات، جریمه و تذكر را با علامت
در جدول ثبات نشان می دهند و برخی از آن اعمال عبارتند از: 
- آهسته به میدان آمدن یا ترك میدان مسابقه بدون اجازه.
- درآوردن لوازم ایمنی بدون اجازه در طول مسابقه یا بین دو راند.
- كم كاری یا وقت كشی در حین مسابقه.
- صحبت نمودن مربی یا ورزشكار در حین مسابقه.
- خروج از زمین مسابقه.
- عدم توجه به فرامین داور وسط به طور عمدی.
مجموعه قوانین و مقررات مسابقات پرثوآ
14
ب: خطاهای فنی:
خطاهای فنی برای اعمال مهم و عمدی در نظر گرفته می شود و جریمه آن اخطار را با علامت
در جدول ثبات نشان می دهند و برخی از آن اعمال عباتند از: 
- قبل از شروع یا بعد از اتمام ضربه ای به حریف بزند.
- با قسمت های مجاز به نقاط ممنوعه حریف ضربه بزند.
- با قسمت های غیر مجاز به حریف ضربه بزند.
- تكرار نافرمانی و عدم اطاعت از فرامین صادر شده داور وسط.
- استفاده از مواد نیروزا و اكسیژن مصنوعی در فاصله بین دو راند.
تبصره: در برخی از این موارد این اعمال ممكن است به اخراج و یا مجازاتهای دیگر طبق نظر
كمیته انضباطی بیانجامد.
ماده 15 : عوامل خارجی و محرومی تها (چند ماهه و چند ساله)
تقلب در وزن كشی، تقلب در كارت شناسایی، بیمه، جداول وقرعه كشی
- استفاده عمدی از لوازم غیر استاندارد یا وسایلی كه حریفرا مصدوم كند.
- استفاده از دوپینگ و مواد نیروزای غیر مجاز
- رفتارهای غیر مودبانه و توهین آمیز در طول مسابقه
ماده 16 : تكنیك های ممنوعه
در صورت یكی از اعمالهای زیرتوسط ورزشكار ازسوی داور وسط یك اخطار (دو امتیاز منفی)
به خاطی داده م یشود:
-1 ضربه با دست به سر، صورت، گلو، گردن
-2 ضربه با پا به پشت سر، گلوكردن، كاپ، زانو و اطراف زانو
-3 ضربات با آرنج، سر و زانو به حریف
-4 ضربات پی درپی بادست به بدن حریف (بیش از دو ضربه)
مجموعه قوانین و مقررات مسابقات پرثوآ
15
-5 ضربه زدن به ستون فقرات
چرخاندن مفاصل در جهت مخالف یا خفه كردن و حركات غیر متعارف
ماده 17 : محل های مجاز برای ضربه زدن و محلهای غیر مجاز
- قسمتهای مجاز برای اجرای ضربات: شامل سر، تنه و پاهاست
- محل های غیرمجاز برای ضربه زدن: سربادست، پشت سر، گردن، بیضه، ستون فقرات، زانو.
ماده 18 : قواعدبازی در مسابقات
-1 پس از اعلام داور وسط ورزشكاران به میدان آمده و با اداء احترام و انجام مراسم تشریفات،
مسابقات با اجازه داور وسط به شروع مسابقه می پردازند.
-2 رعایت منش پهلوانی و رعایت سلامت ورزشكاران وعدم استفاده از فنون ممنوعه و غیر
متعارف و ایجاد روحیه ای كاملاً جوانمردانه از اصول مسابقات در پرثوآ می باشد.
-3 فریاد زدن، سر و صدا كردن، گاز گرفتن، پیچاندن مفاصل، سیلی زدن، هل دادن و پشت كردن
عمدی به حریف و اعمال ناشایست ممنوع و دارای اخطار بوده و در بعضی از موارد به صلاحدید داور
وسط و سرداور موجب بازنده شدن و حتی محرومیت در مسابقه خواهد بود.
-4 پس از به صدا درآمدن زنگ وقت نگهدار و با سوت داور وسط، مسابقات آغاز و حریفان پس
از آن به اجرای مسابقات می پردازند.
-5 بازیكنان در شروع مسابقه پس از اعلام داور وسط و قبل از جدا شدن از یكدیگر مجاز به
اجرای فن نمی باشند.
ماده 19 : زمین مسابقه
-1 محل اجرای مسابقات عبارتست از سكویی به قطر 8 متر و به ارتفاع 50 سانتی متر از كف
منقوش است. IPA زمین كه در وسط آن یك دایره سفید رنگ به قطر یك متر با آرم
-2 به فاصله یك مترتا كنارسكوخطی به عرض 10 سانتی متر به رنگ زرد پوشیده شده است.
-3 كف سكو به رنگ قرمز می باشد.
-4 در كنار سكو خطی به عرض 20 سانتی متر و به رنگ مشكی قرار دارد.
مجموعه قوانین و مقررات مسابقات پرثوآ
16
-5 جنس كف سكو از تشك اسفنجی بوده و ساختار سكو از فلز و چوب می باشد.
-6 در كنار سكو از تش كهایی برای جلوگیری از آسیب دیدگی احتمال ناشی از خروج بازیكنان
قراردارد كه این تشك اسفنجی با ارتفاع حداقل 10 سانتی متر و عرض حداقل 1 متر.
تبصره 1: در صورتیكه در محل مسابقه سكو مهیا نباشد استفاده از تشك كشتی بلامانع می باشد و
خط قرمز تشك كشتی نشانه خروج مبارزین از سكو محسوب می شود.
تبصره 2: زمین مسابقات كاملاً صاف و مسطح بوده و بدون برآمدگی یا فرو رفتگی باشد و یا از
هرگونه موانع و لوازم اضافی خالی باشد.
ماده 20 : لباس و تجهیزات ایمنی
-1 ورزشكاران لزوماً باید با یونیفورم پرثوآ به رنگ های قرمز و مشكی شالبند كیتگ پرثوآ در
مسابقات حاضر شوند.
-2 لوازم ایمنی به دو رنگ عبارتست از: كلاه چانه دار، شورت كاپ، دستكش پنج های و ساق بند و
روپابند.
ماده 21 : زمان مسابقه
2 دقیقه ای (جمعاً 5 دقیقه) انجام م یگیرد و یك دقیقه نیز جهت تجدید قوا / مسابقه در دو راند 5
در بین دو راند در نظر گرفته شده است.
تبصره 1: به جهت آمادگی بیشتر مبارزه گران جهت شركت در مسابقه، 7 دقیقه قبل از اولین
فراخوان نام مبارزه گربه همراه رنگ لوازم ایمنی توسط گوینده خوانده می شود.
تبصره 2: زمان مسابقه در گروه سنی جوانان دو راند 2 دقیقه ای و در گروه سنی نوجوانان دو
1 دقیقه ای م یباشد. / رانده 5
تبصره 3: در صورت تساوی در دو راند قانونی، راند طلایی به مدت 1 دقیقه برای مشخص شدن
نفر برنده انجام می شود.
مجموعه قوانین و مقررات مسابقات پرثوآ
17
فصل سوم:
امتیازات
مجموعه قوانین و مقررات مسابقات پرثوآ
18
اصول امتیازگیری در پرثوآ:
« خروج » و « فرود » ،« ناكدان » ،« چرخش » ،« پرش » ،« ضربه » امتیازات در مسابقات پرثوآ بر مبنای
محاسبه می گردد و هر یك از شش اصل دارای تنها یك امتیاز مستقل می باشد.
ماده 22 : یك امتیازی
-1 ضربه موثربه دست به بدن حریف (نقاط مجاز).
-2 ضربات مؤثر پا به سر، تنه، پاها به صورت مستقیم یا چرخشی.
-3 ضربه زانو به تنه (بدون گرفتن حریف، در جا یا با پرش).
-4 گرفتن تذكر توسط حریف مقابل.
-5 خروج حریف از زمین مسابقات به هر شكل ممكن (با دو پا).
-6 افت پای جلو بزند و حریف به زمین بیافتد.
ماده 23 : دو امتیازی
-1 كلیه ضربات دست به بدن حریف در صورتیكه حریف براثر ضربه بیافتد.
-2 كلیه ضربات پا به سر، بدن و پاها در صورتیكه در اثر ضربه به حریف یك قسمت از بدن به
غیر از كف پای وی به زمین اصابت كند.
-3 گرفتن اخطار یك حریف، دارای 2 امتیازی برای حریف دیگر وی است.
-4 ضربات پرشی در حالیكه مجری فن به نقاط مجاز وی ضربه ای وارد نماید.
-5 كلیه فنون پرتابی كه منجر به افتادن حریف به زمین باشد در حالی كه خود وی ایستاده باشد.
-6 افت پای عقب به حریف بزند و حریف به زمین بیافتد.
-7 ضربه ای مجاز به حریف وارد شود و ناكدان گردد. (ضربه + ناكدان)
مجموعه قوانین و مقررات مسابقات پرثوآ
19
ماده 24 : سه امتیازی
-1 ضربه موثر پا با پرش به نقاط مجاز حریف كه موجب افتادن حریف گردد. (ضربه پا+ پرش+
فرود)
-2 ضربه ای به حریف بزند در حالی كه از زمین جدا شده باشد و حریفش از سكو خارج شود.
(ضربه+ پرش+ خروج)
-3 ضربه ای چرخشی به تنه یا سرحریف بزنه و حریف به زمین بیافتد. (ضربه+ چرخش+ فرود)
-4 ضربه ای پرشی چرخشی به سر یا تنه حریف بزند. (ضربه+ پرش+ چرخش)
-5 ضربه ای چرخشی یا پرشی كه حریف ناكدان گردد. (ضربه+ چرخش یا پرش+ ناكدان)
-6 ضرب های بزند كه همراه با خروج، ناكدان گردد. (ضربه+ خروج+ ناكدان)
-7 فنون پرتابی اجرا نماید كه حریف از زمین مسابقه خارج گردد. (فنون+ پرتاب+ خروج)
-8 فنون پرتابی با 360 درجه چرخش. (فرود+ چرخش+ فرود)
تبصره: در هر مورد اعطاء 3 امتیازی با نظر داور وسط می باشد.
"G.P" ماده 25 : امتیاز طلایی
هرگاه یكی از حریفان بتواند تكنیكی اجرا نماید كه حداقل 4 اصل امتیازگیری پرثوآ را كسب
نماید علاوه بر 3 امتیاز، امتیاز طلایی را نیز كسب می نماید.
-1 ضربه ای چرخشی با پرش برتنه یا سرحریف بزنه و حریف به زمین بیافتد ویا از سكو خارج
شود. (ضربه+ چرخش+ رش+ فرود یا خروج)
-2 ضربه پا چرخشی:با پرش به تن یا سرحریف بزند و حریف ناكدان شود. (ضربه+ چرخش+
پرش+ ناكدان)
تبصره: اعلام امتیاز طلایی با نظر داور وسط می باشد.
ماده 26 : حالت های بدون امتیاز
- ضربه به پای حریف، اگر حریف پای خودرا برای دفاع بلند نموده باشد.
مجموعه قوانین و مقررات مسابقات پرثوآ
20
- مشخص نبودن تكنیكهای دست یا پا بر روی قسمتهای مجاز حریف.
- ضربه همزمان دو حریف به یكدیگر.
- توأماً از سكو خارج شدن.
- ضربه خوردن برروی دست و بازوی حریف كه مانع برخورد ضربه به تنه حریف شود.
- تكنیكی اجرا نماید و حریفش را از سكو خارج نماید و خودش نیز با وی از سكو خارج شود.
تبصره 1: گرفتن گردن حریف با دو دست و خفه كردن ممنوع می باشد. (با دو دست گردن
حریف را حلقه نماید)
تبصره 2: گرفتن گردن حریف با یك دست و اجرای فن پرتابی مجاز است.
ماده 27 : برنده شدن یك راند
-1 اگر حریفی امتیاز بیشتری بتواند در طول راند كسب نماید.
-2 چهار بار خارج شدن یك حریف از زمین مسابقه موجب بازنده شدن حریف می شود.
كسب نماید. G.P -3 دو بار در یك راند امتیاز طلایی
-4 حریف دو بار ناكدان شود.
ماده 28 : ناكدان
-1 حالتی است كه به صورت صحیح به نقطه مجاز حریف ضرب های وارد شود و پس از شمارش
8 توسط داور وسط، حریف ضربه خورنده توان ادامه مسابقه را داشته باشد.
-2 سه بار ناكدان شدن یك حریف در طول مسابقات موجب بازنده شدن وی خواهد شد.
-3 امتیاز حالت ناكدان به همراه ضربه ای كه منتهی به آن شد محاسبه می گردد.
ماده 29 : حالت ناك اوت
- آن حالتی است كه در اثرضربه خوردن و پس از شمارش 8 ورزشكار قادر به ادامه مسابقه نباشد
و داور وسط با یك مكث كوتاه، شماره 9 و 10 را شمارش نماید. مسابقه ابتدا قطع و با تائید سرداور
دست حریف مقابل را به عنوان برنده مسابقه بالا می برد.
مجموعه قوانین و مقررات مسابقات پرثوآ
21
ماده 30 : خروج
خروج از زمین مسابقات بر اثر اجرای فن یا ضربه دارای یك امتیاز منفی م یباشد كه به 4 قسمت
به شرح فوق تقسیم می شود.
دارای یك امتیاز منفی. « بار اول » -1 خروج
دارای یك امتیاز منفی و ادامه مسابقه از حالت خاك. « بار دوم » -2 خروج
دارای یك امتیاز منفی و ادامه مسابقه از حالت جرگه. « بار سوم » -3 خروج برای
موجب باخت یك راند می شود. « بار چهارم » -4 خروج برای
تبصره: محاسبه تعداد خروج ها مربوط به همان راند بوده و قابل جمع با سایر راندها نم یباشد.
ماده 30 : فنون گیر و پرتاب
-1 اجرای فنون گیر و پرتاب از جمله فن كمر، سالتو از پهلو، تكنیك پرتابی ایستاده با افت مجاز
بوده و دارای دو امتیاز برای فاعل فن می باشد.
-2 اجرای فنون پرتابی كه مقتضی فن افتادن است مجاز بوده و امتیاز از فاعل فن كم نمی شود.
-3 چنانچه حریف فنی به حریف بزند و خود نیز با حریف بیافتد یك امتیاز از وی كسر می شود.
-4 فنون گیر و پرتابی كه باچرخش 360 درجه انجام شود دارای 3 امتیاز می باشد.
-5 مدت زمان اجرای فنون گیر و پرتاب 3 ثانیه می باشد و اگر حریف اقدام موثری در این زمان
انجام ندهد بازی توسط داور وسط قطع خواهد شد.
ماده 32 : خاك
-1 اجرای فنون در حالت خاك مجاز است و فاعل می تواند در مدت مقرر 5 ثانیه نسبت به
اجرای فنون بارانداز، فیتو، كنده، و سایر فنون مجازی كه نیاز به گرفتن پاهای حریف نباشد اقدام نماید.
-2 اجرای كامل فنون خاك دارای 2 امتیاز می باشد و اجرای یك فن خاك به صورت تكراری
امتیازی ندارد. چنانچه در 5 ثانیه از فنون مختلف خاك استفاده شود هر یك 2 امتیاز دارد.
-3 گرفتن گردن حریف در خاك مجاز نمی باشد.
مجموعه قوانین و مقررات مسابقات پرثوآ
22
تبصره 1: گرفتن گردن حریف بایك دست وی مجاز می باشد.
تبصره 2: چنانچه حریف در مدت 5 ثانیه اقدامی موثر در اجرای فنون ننماید، داور وسط بازی را
متوقف و شروع مسابقه از سر پا خواهد بود.
ماده 33 : پل
حالتی است كه دو كتف حریف از تشك جدا شده باشد ولیكن سایر نقاط بدن (مانند سر، كپل،
كمر و پاها) بر روی تشك قرار داشته باشد.
چنانچه بازیكن بتواند حریفش را به مدت 5 ثانیه در پل نگاهدارد 2 امتیاز كسب می نماید و داور
پس از 5 ثانیه بازی را از حالت سر پا شروع خواهد نمود.
ماده 34 : سایه
چنانچه حریفی یك كتف وی روی تشك قرار گیرد و كتف دیگر وی متصل به تشك نباشد، در
مدت 5 ثانیه یك امتیاز تعلق می گیرد.
تبصره: تعویض كتف حریف در طول 5 ثانیه از حالت سایه خارج نخواهد شد.
ماده 35 : ضربه فنی
چنانچه براثر یك فن در حالت گیر و پرتاب و یافنون خاك حریفی بتواند دو كتف حریفش را
روی تشك ثابت نگاهدارد(حداقل 2 ثانیه) وی برنده یك راند مسابقه بوده و در هر مرحله از راند با هر
امتیازی كه كسب شده باشد ضربه فنی محسوب و فاعل برنده راند خواهد بود.
ماده 36 : برنده مسابقه
مبارزی در مسابقات برنده محسوب می گردد كه:
-1 اكثریت امتیازات داوران رادر كل راندهای مسابقه به دست آورده باشد.
-2 ناك اوت شدن یك حریف.
-3 سه اخطاره یا شش تذكرگرفتن یك حریف.
-4 عدم آمادگی حریف(عدم كفایت).
مجموعه قوانین و مقررات مسابقات پرثوآ
23
3بار ناكدان شدن یك حریف در طول مسابقه. -5
درطول مسابقه كسب نماید. G.P -6 حریفی كه 3بارامتیازطلائی
-7 عدم حضوریك حریف در مسابقه پس از اعلام سه باررسمی كمیته مسابقات.
نشان داده می شود. W -8 اعلام برنده درجدول ثبات به صورت
تبصره 1: حریف با ضربه خطا (غیرمجاز)به نقطه ای كه مجاز نبود ضربه ای بزند و حریف را از
ادامه مسابقه محروم نماید ضربه فنی پزشكی محسوب می گردد و فاعل فن خطا بازنده مسابقه
محسوب می گردد.
تبصره 2: برنده پزشكی ازمسابقات بعدی محروم خواهد بود و حریف بعدی جدول استراحت
خواهد خورد.
ماده 37 : راند طلایی
- در صورتی كه حریفان در مجموع امتیازات به نتیجه مساوی برسند شرایط راند طلایی اعمال
می گردد كه قواعد آن به شرح ذیل است:
-1 در خلال 1دقیقه مسابقه راند سوم اگریكی از حریفان امتیاز بیشتری را ازحریف خود كسب
نماید برنده محسوب می گردد.
را در راند طلایی كسب كرده باشد برنده مسابقه شناخته G.P -2 حریفی كه زودترامتیاز طلائی
می شود.
ماده 38 : تساوی
-1 در صورت تساوی در قانون راند طلایی و در صورتی كه در این فاصله نیز امتیازی كسب
نشود حریفی كه اخطار كمتری در طول مسابقه داشته باشد. برنده مسابقات خواهد بود.
مجموعه قوانین و مقررات مسابقات پرثوآ
24
-2 در صورت تساوی اخطارها، حریفی كه تذكر كمتری داشته باشد برنده است و در صورت
تساوی تذكرها وزن كشی (دوربین مسابقه) تعیین كننده برنده خواهد بود و حریفی كه وزن كمتری را
داشته باشد برنده اعلام می گردد.
ماده 39 : تصویب
این آئین نامه در 38 ماده در تاریخ ..................... در دو نسخه تهیه و به تصویب هیئت رئیسه
رسیده است.


دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -